คู่มือการใช้งาน VPN
ระบบปฏิบัติการ MAC มี 3 ขั้นตอน
1. install 2. config 3.connect