คู่มือการใช้งาน VPN
ระบบปฏิบัติการ Iphone และ Ipad มี 3 ขั้นตอน
1. install 2. config 3.connect